چارت سازمانی


معاونت راهبری کسب و کار

اصلی ترین وظیفه این بخش از سازمان بنگاه مادر، حصول اطمینان از تناسب سبد کسب و کارهای تحت اختیار بنگاه مادر با نیازمندی های بانک ملت و تحولات بازار است. این معاونت شامل یک مرکز تحقیق، توسعه و نوآوری است که وظایف آن عبارتنداز:

  • ایجاد تحرک در سازمان
  • ایجاد انگیزش برای تحقیق، توسعه و نوآوری در شرکتها
  • استعدادیابی داخلی و بیرونی
  • ارتقای علمی از طریق آموزش و شرکت پرنسل در رویدادهای علمی


معاونت راهبرد و فناوری

معاونت راهبرد و فناوری متشکل از دو بال برنامه ای و فنی است. ماهیت اقدامات صورت گرفته در بال برنامه ی عمدتاً متمرکز روی ایجاد هماهنگی و هم افزایی در حوزه های برنامه ریزی و کنترل پروژه است. در قسمت فنی بخشی از وظایف مرتبط با راهبری موضوعات فنی و بخشی از اقدامات مطالعاتی و توسعه ای در این حوزه صورت میگیرد. در کنار این مجموعه اقدامات پیشبرد فعالیت های مرتبط با پروژه های ساختمانی در دست اجرا نیز توسط این معاونت صورت میگیرد.

معاونت مالی و پشتیبانی

معاونت مالی و پشتیبانی دو حوزهی کارکردی مدیریت مالی و مدیریت سرمایه انسانی و پشتیبانی از کارکردهای اصلی شرکت گروه فن آوران هوشمند بهسازان فردا را برعهده دارد.

معاونت امنیت اطلاعات و ارتباطات

معاونت امنیت اطلاعات و ارتباطات عهده دار سیاستگذاری كلان امنیتی، برنامه‌ریزی راهبردی امنیت، معماری كلان تشكیلات امنیت، تضمین سطح مطلوب امنیت اطلاعات و ارتباطات، نظارت راهبردی، ارزیابی و ارزشیابی شركت‌های گروه است. این مرکز بهعنوان اصلی ترین عنصر ایجاد هماهنگی و هم افزایی در مجموعه اقدامات حوزه امنیت اطلاعات و ارتباطات به ایفای نقش میپردازد.

مدیریت توسعه

سیاستگذاری توسعه مدیریت راهبردی طرح ها به صورت متمرکز و اجرای آنها به صورت عدم متمرکز مدیریت مشارکت های بین المللی، داخلی و بین شرکتی تحقیق، توسعه و نوآوری در حوزه های نوین و فراشرکتی حمایت از نوآوری های داخل و خارج از سازمان